Podpis elektroniczny

Uzyskaj kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z obowiązującym prawem UE, kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, ma taką samą moc prawną jak podpis składany odręcznie.

Realizujemy pełną procedurę uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego także w siedzibie klienta, niezależnie od ilości certyfikatów, według indywidualnych ustaleń.

Dokumenty rejestrowe – certyfikat „uniwersalny”, zawierający tylko dane osobowe subskrybenta:

  • Ważny dowód osobisty lub paszport

 

 • Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny)

Dokumenty rejestrowe – certyfikat zawierający dane osobowe subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji:

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

  • Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji

 

  • Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.

 

 • Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

Polskie prawo krajowe przewiduje wiele szczegółowych zastosowań dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, między innymi: 

 • składania deklaracji ZUS za pomocą programu PŁATNIK
 • składania e-deklaracji podatkowych
 • pozyskiwania wypisów z elektronicznej bazy KRS
 • dokonywania wpisów i uzupełnień w systemie eREGON
 • wymiany korespondencji elektronicznej z urzędami
 • udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej
 • wystawiania faktur elektronicznych (e-faktura)
 • podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach honorujących podpis kwalifikowany)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • podpisywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
 • potwierdzanie medycznych badań laboratoryjnych dostarczanych elektronicznie

składanie deklaracji podatkowych w systemie eZEFIR,

Sprawdź ceny zestawów CenCert »

logo cencert

Sprawdź ceny zestawów EuroCert »

logo cencert

 

chcesz wiedzieć jak do nas trafić? Kontakt - Symex

aktualności z branży

Lokalizacja - Symex

sprawdź

mapę dojazdu

do naszej firmy